Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy

Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy w zakresie:

 1. Czynniki fizyczne:
  • hałas
  • drgania ogólne
  • drgania miejscowe
  • mikroklimat gorący
  • mikroklimat umiarkowany
  • mikroklimat zimny
  • oświetlenie - natężenie
  • oświetlenie - równomiernośc
  • oświetlenie - interpretacja
  • oświetlenie awaryjne
  • oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
  • wentylacja - skutecznośc i zgodnośc z projektem
  • dobór ochronników słuchu oraz kompleksową ocenę stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe (ergonomia, oświetlenie, mikroklimat).
    
 2. Czynniki chemiczne - stężenia w powietrzu:
  • pyły - frakcja całkowita
  • pyły - frakcja respirabilna
  • pyły azbestu - stęż. liczbowe respirab. włókien
  • pyły azbestu - stęż. masowe włókien
  • pyły azbestu - oznaczanie 6 odmian
  • zawartośc krystalicznej krzemionki (kwarc, trydymit, krystobalit)
  • oleje mineralne - mgły (faza ciekła aerozolu)
  • lotne związki organiczne (LZO)
  • chrom i jego zw. nieorganiczne
  • nikiel i jego zw. nieorganiczne
  • żelazo i jego zw. nieorganiczne
  • mangan i jego zw. nieorganiczne
  • ołów i jego zw. nieorganiczne
  • miedź i jej zw. nieorganiczne
  • glin i jego zw. nieorganiczne
  • kadm i jego zw. nieorganiczne
  • cyna i jej zw. nieorganiczne
  • cynk i jego zw. nieorganiczne
  • diizocyjaniany
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
  • ozon
  • nadtlenek wodoru (woda utleniona), tlenek etylenu, aldehyd glutarowy
  • gazy anestezyjne: podtlenek azotu, sewofluran, izofluran, desfluran, halotan
  • aldehydy: formaldehyd, acetaldehyd, akrylaldehyd, glutaraldehyd, furfural, benzaldehyd, aldehyd krotonowy i inne
  • ftalany (dimetylu, dietylu, dibutylu, di-2-etyloheksylu, benzylu butylu i inne)
  • metanol
  • N-metylo-2-pirolidon
  • akrylonitryl i kwas akrylowy
  • chlor
  • chlorowodór
  • siarkowodór
  • kwas siarkowy(VI) i tritlenek siarki
  • kwas azotowy(V)
  • kwas mrówkowy
  • kwas fosforowy
  • amoniak
  • aerozol wodorotlenku potasu
  • aerozol wodorotlenku sodu
  • tlenek węgla
  • tlenek azotu
  • ditlenek azotu
  • cyjanowodór
  • cyjanki

Na życzenie klienta wykonujemy również karty i rejestry.


Copyright © Ekoanalityka 2010