Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

Akredytacja i Kompetencje

Decydującym kryterium kształtującym pozycję naszego laboratorium na rynku jest dbałość o jakość wykonywanych badań. Dla zapewnienia wiarygodności i rzetelności uzyskiwanych wyników najwyższe kierownictwo deklaruje stosowanie w laboratorium EKOANALITYKA Jerzy Sternal systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675.
Realizacja polityki jakości jest możliwa dzięki:

  1. doświadczonemu i wykwalifikowanemu personelowi, któremu zapewnia się warunki ciągłego rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy,
  2. wykonywaniu badań z zastosowaniem technik badawczych odpowiednio udokumentowanych i zwalidowanych oraz gwarantujących powtarzalność wyników,
  3. stosowaniu odpowiedniego wyposażenia pomiarowego, właściwie obsługiwanego i nadzorowanego,
  4. systemowi zarządzania, podlegającemu nadzorowi w formie auditów i przeglądów,
  5. realizacji planów sterowania jakością badań służącym bieżącemu monitorowaniu jakości badań.

Laboratorium we wszystkich dziedzinach wykonywanych badań uczestniczy z pozytywnymi rezultatami w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne. Do wykonywania badań i pomiarów w laboratorium stosowane są nowoczesne metody i przyrządy renomowanych firm krajowych i zagranicznych, objęte programem wzorcowania wewnętrznego i / lub zewnętrznego przez akredytowane laboratoria wzorcujące w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Potwierdzeniem kompetencji oraz spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest Certyfikat Akredytacji. Laboratorium EKOANALITYKA uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w szerokim zakresie badań - nr AB 1207 - obejmującym środowisko pracy, ogólne i wnętrz oraz gazy odlotowe, a także próbniki (stałe, ciekłe i gazowe) w ramach podwykonawstwa dla innych laboratoriów.

Pobierz zakres akredytacji (plik PDF): pobierz

Jednak kto stoi w miejscu, ten się cofa - dlatego dbamy o ciągłe poszerzanie wiedzy, umiejętności oraz zakresu uzyskanej akredytacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zmianom przepisów prawnych oraz rozwojowi aparaturowemu.

Zmieniające się normy, wdrażanie nowych technik analitycznych i metod pobierania próbek, a także szeroko rozumiany rozwój personelu wymagają specjalistycznych szkoleń, w których uczestniczymy od początku istnienia naszego laboratorium.

Akredytacje metod badawczych poprzedza długi i pracochłonny okres przeglądu literaturowego, badań testowych, opracowania procedury oraz walidacja. Wyniki niektórych badań, uzyskane często jeszcze przed akredytacją, są przedstawiane i dyskutowane w czasie ogólnopolskich seminariów / konferencji.


Copyright © Ekoanalityka 2010