65 520 14 15 biuro@ekoanalityka.pl

WYPOSAŻENIE BADAWCZE I POMIAROWE

GC-MSD

Technika: chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas

Producent urządzenia: Agilent Technologies

Zastosowanie: analiza lotnych i półlotnych związków organicznych (LZO, VOC, TVOC) występujących samodzielnie lub w mieszaninach, identyfikacja nieznanych substancji organicznych za pomocą spektrometrii mas, potwierdzanie teżsamości analitów przy pomocy biblioteki widm masowych NIST

 

EKOANALITYKA chromatografia gazowa ze spektrometrią mas GC-MS
EKOANALITYKA chromatografia jonowa
IC – CDD / SPD

Technika: chromatografia jonowa sprzężona z detektorem konduktometrycznym / spektrofotometrią UV/Vis

Producent urządzenia: SHIMADZU

Zastosowanie:  analiza kationów i anionów substancji nieorganicznych (np. kwasy nieorganiczne, związki chromu +VI, tlenki azotu NOx po derywatyzacji) lub organicznych (np. kwasy organiczne)

 

UHPLC-DAD/FLD

Technika: ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią UV/Vis (DAD) / detektorem fluorescencyjnym (FLD)

Producent urządzenia: SHIMADZU

Zastosowanie: analiza szerokiego spektrum związków chemicznych (przede wszystkim do analiz próbek zawierających nielotne, wielkocząsteczkowe związki organiczne) z rodzajem detekcji dedykowanej dla charakterystyki związków organicznych, np. aldehydów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA, PAH)

EKOANALITYKA chromatografia cieczowa
EKOANALITYKA termodesorpcja badania powietrza
TD-GC-MS

Technika: termodesorpcja sprzężona z GC-MS

Producent urządzenia: MARKES

Zastosowanie: technika niezastąpiona do screeningowych badań powietrza (pomiary rozpoznawcze, analiza jakościowa) w sytuacjach zagrożenia chemicznego, o nieznanym składzie i/lub pochodzeniu; termodesorpcja próbek umożliwia 1000-krotne obniżenie granicy oznaczoności lotnych i półlotnych związków organicznych (LZO, VOC, TVOC), identyfikacja nieznanych substancji organicznych za pomocą spektrometrii mas, potwierdzanie tożsamości analitów przy pomocy biblioteki widm masowych NIST

Mikro-komora

Technika: mikrokomora do ekstrakcji termicznej

Producent urządzenia: MARKES

Zastosowanie: mikrokomora umożliwia kontrolowane ogrzewanie próbki nawet do temperatury  250°C (np. tworzywa, gumy, materiału budowlanego, zabawki, surowca produkcyjnego itp.) i dynamiczne pobieranie emitowanych z niej substancji organicznych na próbnik (rurka z sorbentem) właściwy dla rodzaju emitowanych związków chemicznych w celu ich późniejszej ilościowej lub jakościowej analizy różnymi technikami instrumentalnymi

EKOANALITYKA badania komorowe powietrza i materiałów
EKOANALITYKA chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas UHPLC-MS
UHPLC-MS

Technika: ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas

Producent urządzenia: SHIMADZU

Zastosowanie: identyfikacja i potwierdzenie lub wykluczenie obecności w próbce określonych substancji na podstawie analizy widma masowego; analiza szerokiego spektrum związków organicznych występujących samodzielnie lub w mieszaninach; możliwość badania próbek na kilku detektorach w trakcie tej samej analizy (np. DAD+MS)

 

PCM/PLM

Technika: mikroskopia optyczna z kontrastem fazowym i polaryzacją

Producent urządzenia: Olympus

Zastosowanie:  zautomatyzowany mikroskop geologiczny Olympus BX-3M wraz z oprogramowaniem sterującym daje szerokie możliwości obserwacji obiektów w zastosowaniach materiałoznawczych i przemysłowych oraz analizy mikroskopowe azbestu w świetle spolaryzowanym i kontraście fazowym; Mikroskop BX53M umożliwia kontrastowanie mikroskopii konwencjonalnej, takie jak obserwacja w jasnym polu, w ciemnym polu oraz w świetle spolaryzowanym.

EKOANALITYKA mikroskopia optyczna z kontrastem fazowym i polaryzacją
EKOANALITYKA spektrometria FTIR - badania gazów
FTIR-MCT

Technika: spektrometria w podczerwieni z transformacją Fouriera (detektor fotoprzewodzący MCT)

Producent urządzenia: Varian

Zastosowanie: zestaw z detektorem MCT chłodzonym ciekłym azotem dedykowany jest do analizy gazów (np.metany, etanu, propylenu, N2O, CO, CO2); dzięki połączeniu spektrometru Varian 670-IR, długiej (31.5 m) kuwety optycznej do gazów oraz pracy w temperaturze ok.  −190 °C możliwe jest osiągnięcie niskich poziomów oznaczoności

FTIR-DTGS

Technika: spektrometria w podczerwieni z transformacją Fouriera (detektor piroelektryczny DTGS)

Producent urządzenia: Bio-Rad

Zastosowanie: analiza jakościowa i ilościowa odmian krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit i trydymit), badania zawartości oraz identyfikacja odmiany azbestu, badania gazów z zastosowaniem gazowej kuwety optycznej (np. metan, tlenki węgla, podtlenek azotu, itp.)

 

EKOANALITYKA spektrometria FTIR - badania krystalicznej krzemionki
EKOANALITYKA spektrofotometria UV-Vis
UV/Vis

Technika: spektrofotometria UV/Vis

Producent urządzenia: Perkin Elmer

Zastosowanie: jedna z podstawowych technik instrumentalnych stosowana w rutynowych analizach ilościowych substancji wyodrębnianych z powietrza do roztworów pochłaniających, umożliwia analizy takich substancji jak: amoniak, siarkowodór, tlenki azotu i wiele innych

.

 

KONTAKT

LABORATORIUM

Adres:   ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
email:   biuro@ekoanalityka.pl
Tel. laboratorium:   65 520 14 15
Tel. kierownik lab.:   783 699 866

 

DANE REJESTRACYJNE FIRMY

Nazwa firmy:   EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Adres:   ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno
NIP:   697 110 81 92