65 520 14 15 biuro@ekoanalityka.pl

BADANIA I POMIARY TERENOWE

Nasze laboratorium od ponad 25 lat specjalizuje się w badaniach powietrza (w środowisku pracy, atmosferycznego i wnętrz pomieszczeń). Zajmujemy się nie tylko pomiarami i pobieraniem próbek, ale również ich analizą laboratoryjną. Posiadamy różnorodne, nowoczesne zaplecze laboratoryjne, wykwalifikowany personel oraz doświadczenie w analityce i badaniach chemicznych i fizycznych zanieczyszczeń powietrza.

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy wykonujemy najczęściej w zakresie:

Czynniki fizyczne:
 • hałas
 • drgania ogólne
 • drgania miejscowe
 • mikroklimat umiarkowany
 • wentylację
Czynniki chemiczne, m.in.:
 • pyły – frakcja wdychalna i respirabilna
 • respirabilna krystaliczna krzemionka (kwarc i krystobalit)
 • rozpuszczalniki, lotne związki organiczne (LZO)
 • metale i ich związki nieorganiczne
 • aldehydy: formaldehyd, acetaldehyd, akroleina, glutaraldehyd, furfural, benzaldehyd i inne
 • kwasy nieorganiczne: chlorowodór (HCl) i bromowodór (HBr), kwas azotowy(V), kwas siarkowy – frakcja torakalna
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, PAH)
 • gazy – tlenek węgla (CO) i ditlenek węgla (CO2), tlenek i ditlenek azotu (NOx), tlenek diazotu (N2O)
 • oleje mineralne – faza ciekła aerozolu
 • nadtlenek wodoru (woda utleniona), tlenek etylenu, glutaral
 • gazy anestetyczne: podtlenek azotu, sewofluran, izofluran, desfluran
 • siarkowodór i amoniak
 • azbest i włókna mineralne

Na życzenie klienta wykonujemy również karty i rejestry.

EKOANALITYKA badania chemiczne powietrza
EKOANALITYKA badania na salach operacyjnych
Szpitale i ośrodki służby zdrowia (sale operacyjne i zabiegowe)

W szpitalach najistotniejszymi ze względu na skutki zdrowotne są narażenia na czynniki chemiczne występujące na stanowiskach personelu przebywającego w salach operacyjnych, zakładach endoskopii i patomorfologii oraz sterylizatorniach.

Zakładom opieki zdrowotnej oferujemy kompleksową usługę wykonania profesjonalnych badań narażenia personelu na następujące czynniki szkodliwe:

 • podtlenek azotu (tlenek diazotu – anestetyk wziewny, sale operacyjne i zabiegowe)
 • sewofluran, dezfluran, izofluran (anestetyki wziewne, sale operacyjne i zabiegowe)
 • tlenek etylenu (epoksyetan – czynnik bakteriobójczy, sterylizatornia)
 • aldehyd glutarowy (glutaral – emitowany z preparatu Seku-Extra, czynnik bakteriobójczy, pracownia endoskopowa)
 • formaldehyd (czynnik bakteriobójczy, patomorfologia, utrwalanie wycinków histopatologicznych)
 • woda utleniona (nadtlenek wodoru, czynnik bakteriobójczy, dezynfekcja dializatorów)
 • tlenek azotu, ditlenek azotu, tlenek węgla (emitowane podczas używania palników gazowych, dział bakteriologii przy posiewach)
 • dwutlenek węgla (ditlenek węgla, gaz insuflacyjny stosowany w chirurgii małoinwazyjnej podczas laparoskopii; fizjoterapia kriogeniczna)
Emisja substancji i energii do środowiska ogólnego (powietrze atmosferyczne)

 

Badania i pomiary emisji substancji i energii do środowiska:

 • hałasu od instalacji, dróg, linii kolejowych i tramwajowych
 • substancji chemicznych (organicznych i nieorganicznych) emitowanych do powietrza atmosferycznego (imisja)
 • lotnych związków organicznych (LZO, VOC) w gazach odlotowych
EKOANALITYKA badania i pomiary środowiska
EKOANALITYKA badania powietrza w szkołach przedszkolach biurach
Badanie powietrza we wnętrzach budynków

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w pomieszczeniach stałego pobytu ludzi i służących do przechowywania żywności:

 • czynniki chemiczne wydzielane przez materiały budowlane i elementy wyposażenia do powietrza pomieszczeń stałego pobytu ludzi i pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania żywności (wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną podczas odbioru obiektów takich jak: szpital, szkoła, magazyn żywności itd.),
 • hałas w pomieszczeniach,
 • drgania oddziałujące na ludzi w budynkach.
Inne rodzaje badań

Podejmujemy się również współpracy przy realizacji niestandardowych badań chemicznych w różnych obiektach środowiskowych oraz dostarczonych do laboratorium próbkach różnorodnymi technikami, m.in.:

 • określenia składu jakościowego powietrza zanieczyszczonego nieznanymi substancjami toksycznymi,
 • pomiarów emisji substancji metodą komorową z próbek materiałów technicznych, fragmentów materiałów budowlanych, granulatów, surowców, zabawek, włókien itp.
 • procentowej zawartości azbestu w pyle i wyrobach technicznych (np. w otulinach rurociągów, fragmentach materiałów budowlanych),
 • identyfikacji odmian azbestów w oparciu o wzorce NIST (chryzotyl, krokydolit, amosyt, aktynolit, tremolit, antofyllit),
 • wdrażanie metod badań czynników chemicznych, których nie oferują inne laboratoria badawcze.
EKOANALITYKA badania i pomiary

KONTAKT

LABORATORIUM

Adres:   ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
email:   biuro@ekoanalityka.pl
Tel. laboratorium:   65 520 14 15
Tel. kierownik lab.:   783 699 866

 

DANE REJESTRACYJNE FIRMY

Nazwa firmy:   EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Adres:   ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno
NIP:   697 110 81 92